Jäsenet | Jäsenedut | -Eduista | Jäsenkortti | Rahtarit-lehti | Rahti-Rastit | Säännöt | Liittyminen | Liittymislomake

Rahtarit ry:n säännöt 27.4.2002

1. Yhdistyksen nimenä on Rahtarit ja sen kotipaikkana on Tampereen kaupunki Länsi-Suomen läänissä.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa ammattiliikenteessä toimivien autonkuljettajien ja autoilijoiden työskentelyolosuhteita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja heidän sosiaalista arvostustaan.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä tieliikenteen alan koulutus-, kokous-, esitelmä-, näytös- ja näyttelytilaisuuksia, tekemällä esityksiä ja aloitteita, antamalla lausuntoja sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Yhdistys on epäpoliittinen eikä se saa toimia työmarkkinapoliittisena painostusjärjestönä.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi päästä jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka toimii autonkuljettajana tai autoilijana tai muu liikenteen tai autoilun piirissä toimiva yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen henkilöjäsen voi liittyä ainaisjäseneksi suorittamalla kertasuorituksena voimassa olevan vuosijäsenmaksun kaksikymmenkertaisena.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen vapaajäsenyys voidaan myöntää erityisen ansioituneelle henkilöjäsenelle sekä vähintään 25 vuotta jäsenmaksunsa maksaneena henkilöjäsenenä olleelle henkilöjäsenelle, joka työnsä vuoksi on joutunut työkyvyttömyyden vuoksi ennenaikaiselle eläkkeelle tai vanhuuseläkkeelle jäävälle jäsenelle.

Vapaajäsenet eivät suorita jäsenmaksua, mutta heillä on yhdistyksen kokouksissa samat oikeudet kuin henkilöjäsenillä. Yhdistys voi hyväksyä itselleen kannattavia jäseniä, joina voivat olla myös yksityis- ja julkis-oikeudelliset oikeushenkilöt. Kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistykseen kunniajäseniä, jotka ovat ansioituneet liikenne-turvallisuustyössä, edesauttaneet kuljettajien työskentelyolosuhteiden parantamisessa tai ansioituneet muussa alaan läheisesti liittyvässä toiminnassa. Kunniajäsenellä ei ole henkilöjäsenen jäsenmaksua eikä edellä mainitulla ja kannattavalla jäsenellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4. Yhdistyksen jäsenten tulee käyttäytyä ammattinsa harjoittamisessa ja siihen liittyvissä olosuhteissa yhdistyksen kokouksen hyväksymien järjestyssääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on rikkonut yhdistyksen järjestyssääntöjä niissä tarkemmin määrätyllä tavalla, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulko-puolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensimmäiseksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus puheenjohtajalle on tehty.

5. Yhdistyksen jäsenmaksun kultakin henkilöjäseneltä määrää yhdistyksen syyskokous ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun yhdistyksen hallitus. Jäsen-maksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

Jäsenen liittymismaksusta päättää yhdistyksen hallitus.

6. Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta.
4. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
2. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toiminta-vuodelle.
3. Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen.
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toinen HTM-tilintarkastaja tai vastaavat tiedot omaava henkilö sekä kaksi varatilintarkastajaa.
5. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

7. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

8. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle jäsen-luetteloon merkittyyn osoitteeseen postitettavalla tiedotteella tai jäsenlehdessä olevana kokouskutsuna vähintään viikkoa ennen kokousta tai muuta määräaikaa.

Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

9. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä seitsemästä yhdeksään ( 7 - 9 ) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan valitsee syyskokous kolmen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Hallituksen muut jäsenet kolmen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi siten, että heistä vuosittain kaksi ( 2 ) tai kolme ( 3 ) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen on erovuorossa.

Hallituksen kokous kutsutaan koolle kirjallisesti erikseen sovittavina aikoina.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden ostosta, myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

Hallitus valitsee yhdistykselle toiminnanjohtajan ja tarvittavat muut yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää näiden palkka- ja muista eduista talousarvion puitteissa.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii yhdistyksen rahastonhoitajana ja hänen vastuullaan on yhdistyksen rahavarojen hoito.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden erikseen nimeämälleen henkilölle.

11. Yhdistyksen tilikautena ja toimintavuotena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta maaliskuun aikana ja annettava tilin-tarkastajille hyvissä ajoin kuitenkin kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

12. Tilintarkastajien tulee antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

13. Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja muilla tavoin kertyvät tulonsa yhdistys käyttää tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.

14. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen perustamien laitosten tukemiseen tai ellei näitä ole, liikenneturvallisuustyöhön sekä liikenteessä toimivien henkilöiden koulutusta edistäviin tarkoituksiin.

15. Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa kulloinkin voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Tehty PRH:n esittämät korjaukset 29.11.2002© Rahtarit ry, Pitkäniemenkatu 11, 33330 Tampere • tel. (03) 343 3751