Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Rahtarit ry:n säännöt

Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2018 sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa 8.1.2019.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rahtarit ry ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta Uudenmaan maakunnassa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa ammattiliikenteessä toimivien autonkuljettajien ja autoilijoiden työskentelyolosuhteita, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja heidän sosiaalista arvostustaan. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kuljetus- ja liikennealan koulutus-, kokous-, esitelmä-, näytös- ja näyttelytilaisuuksia, tekemällä esityksiä ja aloitteita, antamalla lausuntoja sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Yhdistys on epäpoliittinen eikä se saa toimia työmarkkinapoliittisena painostusjärjestönä. Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka toimii autonkuljettajana tai autoilijana tai muu liikenteen tai autoilun piirissä toimiva yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen henkilöjäsen voi liittyä ainaisjäseneksi suorittamalla kertasuorituksena voimassa olevan vuosijäsenmaksun kaksikymmenkertaisena. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus jäsenyyden ollessa voimassa ja jäsenmaksun ollessa maksettuna.

Vapaajäsenyys voidaan myöntää yhdistyksen hallituksen päätöksellä erityisen ansioituneelle henkilöjäsenelle sekä vähintään 25 vuotta yhtäjaksoisesti jäsenmaksun maksaneelle henkilöjäsenelle, joka on jäänyt eläkkeelle. Vapaajäsenet eivät suorita jäsenmaksua, mutta heillä on yhdistyksen kokouksissa samat oikeudet kuin henkilöjäsenillä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityis- tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Kunniajäseneksi yhdistykseen voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat ansioituneet liikenneturvallisuustyössä, edesauttaneet kuljettajien työskentelyolosuhteiden parantamisessa tai ansioituneet muussa alaan läheisesti liittyvässä toiminnassa. Kunniajäsenet yhdistykseen kutsuu yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenellä ei ole henkilöjäsenen jäsenmaksua, mutta hänellä on yhdistyksen kokouksissa samat oikeudet kuin henkilöjäsenillä.

Eroaminen yhdistyksestä on tehtävä yhdistyslain mukaisesti kirjallisesti. Ero tulee voimaan sen jäsenyyskauden päättyessä, jolloin irtisanomisilmoitus on yhdistykselle saapunut.

4. Käyttäytyminen

Yhdistyksen jäsenten tulee käyttäytyä ammattinsa harjoittamisessa ja siihen liittyvissä olosuhteissa yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä hyviä tapoja noudattaen ja toisia kunnioittaen.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on rikkonut yhdistyksen sääntöjä, syyllistynyt rangaistavaan tekoon tai jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Päätös toimitetaan saajalle kirjallisesti.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensimmäiseksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus puheenjohtajalle on tehty.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosijäsenmaksun kultakin henkilöjäseneltä päättää yhdistyksen syyskokous ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Jäsenen liittymismaksusta päättää yhdistyksen hallitus.

6. Yhdistyksen kokoukset

6.1 Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
2) Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
3) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta.
4) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6.2 Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
2) Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
3) Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä vuosittain erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet kolmivuotiskausiksi osastojen omissa syyskokouksissaan tekemien esitysten sekä hallituksen esityksen pohjalta.
4) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja tarvittaessa varatilintarkastaja(t).
5) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6.3 Yhdistyksen ylimääräinen kokouspidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitettavalla tiedotteella tai jäsenlehdessä olevana kokouskutsuna vähintään viikkoa ennen kokousta tai muuta määräaikaa. Yhdistyksen kokous voidaan vaihtoehtoisesti kutsua koolle myös jäsenluetteloon merkittyyn sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä kutsulla vähintään viikkoa ennen kokousta tai muuta määräaikaa. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

8. Hallitus

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja sen tarkoitusten toteutumisen valvonnasta. Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden ostosta, myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä. Hallitus vastaa myös jäsenluettelon, johon merkitään vähintään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka, ylläpitämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yhdeksän (9) jäsentä ja yhdeksän (9) varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä varajäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Syyskokous valitsee puheenjohtajan kolmen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi osastojen syyskokousten esitysten ja hallituksen esityksen pohjalta. Syyskokous valitsee myös hallituksen jäsenet kolmen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi osastojen syyskokousten esitysten ja hallituksen esityksen pohjalta siten, että vuosittain kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä ovat erovuorossa. Jäsenet voivat ilmoittautua ehdolle tai tehdä esityksiä ehdokkaista osastoille niiden syyskokoukseen mennessä tai suoraan hallitukselle 15.10. mennessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallituksen koollekutsumistavasta, joka voi olla sähköinen, päättää hallitus.

Hallitus valitsee yhdistykselle toiminnasta vastaavan toiminnanjohtajan, taloudesta vastaavan taloudenhoitajan ja tarvittavat muut yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää näiden palkka- ja muista eduista talousarvion puitteissa

Puheenjohtajan, hallituksen varsinaisen tai varajäsenen erotessa toimestaan ennen toimikauden päättymistä, tulee hänen ilmoittaa siitä yhdistyksen hallitukselle 15.10. mennessä.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden erikseen nimeämilleen henkilöille, kullekin yksin.

10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikautena ja toimintavuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta maaliskuun aikana ja annettava tilintarkastajille / toiminnantarkastajille hyvissä ajoin kuitenkin viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

Tilin- / toiminnantarkastajien tulee antaa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja muilla tavoin kertyvät tulonsa yhdistys käyttää tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntömuutos astuu voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen perustamien laitosten tukemiseen tai ellei näitä ole, liikenneturvallisuustyöhön sekä liikenteessä toimivien henkilöiden koulutusta edistäviin tarkoituksiin.

12. Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa kulloinkin voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Haluatko alennuksia Rahti-Rasteistamme? Meillä on lähes 900 etupaikkaa.